Commissie Zending & Hulpverlening

Commissie Zending en Hulpverlening


De kerk heeft het Woord van God, de Bijbel, gekregen als kostbaar geschenk. De Heer Jezus wil, dat ervan uitgedeeld wordt in de wereld, zodat alle mensen Gods goede nieuws te horen krijgen.
Dit maakte de Heer Jezus duidelijk aan zijn discipelen, toen hij bij zijn hemelvaart tegen hen zei: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Mat. 28:19,20) Christenen hebben wereldwijd deze taak opgepakt en zo werd het evangelie verbreid naar alle windstreken.

Ook vanuit de Ontmoetingskerk worden zendingsactiviteiten ondernomen. Op veel plekken in de wereld ontstaan kerken, die nu ook zelf het evangelie verder om zich heen verspreiden. Daardoor heeft zending in veel gevallen plaats gemaakt voor hulp aan deze (vaak nog jonge) kerken, zodat zij zelf deze belangrijke taak kunnen uitvoeren.
Vanouds is er een sterke band tussen zending en hulpverlening. Die hulpverlening concentreerde zich vroeger vooral op gebieden als gezondheidszorg en onderwijs. Tegenwoordig wordt een veel breder gebied bestreken. Het beleid wordt binnen de kerken uitgezet door het deputaatschap Zending, hulpverlening en training. De uitvoering is in handen gelegd van De Verre Naasten http://www.deverrenaasten.nl
Het goede nieuws van God niet voor jezelf houden, houdt een opdracht in voor elke kerkelijke gemeente in Nederland. Dit omdat Nederland weer volop zendingsgebied is geworden. Niet alleen zijn velen hier gekomen vanuit andere culturen; ook veel oorspronkelijke landgenoten kennen God niet meer.

Missie 
De missie van de Z&H commissie van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Hasselt is om de kerkenraad en gemeente bij te staan in:
•    De roeping tot verkondiging van Gods Woord
•    De planting en de uitbreiding van Christus’ kerk binnen (buiten gemeente Zwartewaterland) en buiten de grenzen van
      Nederlandse taal en cultuur; 
•    De versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving, om barmhartigheid te bewijzen  en te bevorderen;
•    Het geven van informatie in Nederland over de wereldwijde christelijke gemeenschap.

Deze missie willen wij realiseren door:
•    Gemeenteleden stimuleren om actief bezig te zijn ten behoeve van zendings- en evangelisatieactiviteiten.
•    Zending- en evangelisatieactiviteiten  ondersteunen met zowel gebed, financiële middelen en daden
•    Het geven van voorlichting over en het werven van fondsen voor hulpprogramma’s binnen en buiten Nederland.
•    Het selecteren, financieren, begeleiden, monitoren en evalueren van die hulpprogramma’s.
•    Het ondersteunen van mensen die actief (willen) zijn in de zending- en evangelisatieactiviteiten.

Z&H-projecten en doelen

Uitgangspunt voor  het ondersteunen van projecten en/of doelen is dat het zich bezighoudt met het verkondigen van Gods belofte en het uitstralen van Gods liefde in relatie tot christelijke barmhartigheid en/of de opbouw van de christelijke gemeenschap. 
De gemeente speelt hier een belangrijke rol in. De Z&H commissie ondersteunt de kerkenraad bij het activeren, stimuleren en motiveren van de gemeente.  Zij doet dit door de gemeenteleden de mogelijkheid te geven projecten aan te dragen waarmee ze zelf een band hebben. 
Daarnaast kunnen de gemeenteleden die betrokken zijn financieel ondersteund worden. Gemeenteleden die op enige wijze (in)direct financiële steun ontvangen voor een project worden verzocht om iets over het project te vertellen in de kerk of in het Kerkblad zodat de gemeente er ook betrokken bij raakt.

De Z&H-projecten kunnen onderverdeeld worden in :

•   Projecten op korte termijn.
•   Projecten op lange termijn.
•   Noodhulp.

Korte termijn projecten

Het realiseren van korte termijn projecten is  voor de commissie Zending en Hulpverlening de grootste uitdaging. Wij willen graag directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk stimuleren. De plaatselijke gemeente wordt de verantwoordelijkheid gegeven zoutend zout, lichtend licht en de bruid van Christus te zijn. Dit stimuleert ook de daadkracht vanuit de kerkelijke gemeente. Het stimuleren van projecten via het verstrekken van vouchers heeft een directe relatie met de verantwoordelijkheid van individuele of groepen gemeenteleden op het gebied van het omzien naar en vertroosten van mensen, buiten onze plaatselijke gemeente en hulp bieden bij fysieke, sociale en materiële problemen. 

Deze zorg wordt verleend vanuit Gods liefde en bewogenheid met de ander en vanuit Gods Woord, zó dat de ander nog meer ontvangt van Gods genade. Dus: de andere net zo lief hebben als je jezelf lief hebt. Gemeenteleden worden gestimuleerd om op dit vlak met ideeën en suggesties te komen.

We willen de kerkleden bewust maken van hun mogelijkheden op het gebied van Zending en Hulpverlening en acties op dit gebied ondersteunen. Een toegekend voucher kent als regel een maximaal bedraag van € 1.000.  

We geven geld…

  • Als de noodzaak aangetoond is en de bijdrage gebruikt gaat worden binnen een jaar;
  • Als duidelijk is wie de doelgroep is;
  • Als de bijdrage bij deze doelgroep terecht komt; 
  • Als het budgetplaatje transparant is en er afspraken zijn gemaakt over  verantwoording en tijdsduur;
  • Als informatie en eventueel fotomateriaal aanwezig en up-to-date is. We willen graag met een soort contractje werken waarin staat hoe vaak en wanneer we geïnformeerd worden;
  • Als hulp gericht is op het oplossen van het probleem en dat duurzaamheid, groei en onafhankelijkheid gecreëerd worden;
  • Als hulp Christenen niet in gevaar brengt, maar hen vooruit helpt, zodat ook zij God kunnen danken voor de acties van hulpverleningsorganisaties; 
  • Als het niet gewoon om een bijdrage voor het reizen gaat, m.a.w. we geven geen geld voor reis- en verblijfkosten.

Download hier het aanvraagformulier.

Lange termijn projecten

Als lange termijn project worden in het buitenland bijvoorbeeld DVN-projecten aangemerkt. Maar ook persoonlijke initiatieven zoals die van Wilfred en Mariska Kampjes in Onda (Spanje) en Reint en Lydia Bergman in Cambodja worden gesteund. Een lange termijn project in Nederland is bijvoorbeeld  “Meer dan Beverwaard” een  interculturele kerk ván en vóór de Beverwaard in Rotterdam. 

Noodhulp

Met regelmaat worden wij geconfronteerd met noodsituaties in de wereld. Via de media komen deze situaties ons nadrukkelijk onder ogen. Te denken valt aan geweld (tegen christenen), humanitaire rampen e.d.. 

De commissie Zending en Hulpverlening wil hier de ogen niet voor sluiten en concreet een bijdrage leveren om deze nood te ledigen. 

Zij wil in dergelijke situaties, naast het geven van ondersteuning, de gemeente stimuleren datzelfde te doen en haar verantwoordelijkheid daarin te nemen. Dit doet de commissie middels berichten in het kerkblad, website of mededelingen anderszins. 

In het geval dat het beschikbare budget niet toereikend is kan overwogen om, in  overleg met de diaconie, tijdens kerkdiensten een deurcollecte of andere acties te(laten) organiseren. Ondersteuning zal worden gegeven aan christelijke hulpverleningsorganisaties die ter plekke aanwezig en met hulpverlening belast zijn.